Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
 
 

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-02 11:34:35 Informację zaktualizowano 2005-12-02 11:35:30, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 10:07:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-12-11 10:22:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-29 14:41:46, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Romuald Dzienis
 
 Wykaz środków trwałych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na dzień 31.12.2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-31 08:26:59 Informację zaktualizowano 2006-05-31 08:29:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bożena Czuper
 
 Majątek jednostek oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-31 08:25:08 Informację zaktualizowano 2006-05-31 08:27:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Zofia Dąbrowska
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-12-02 11:27:08 Informację zaktualizowano 2005-12-02 11:40:09, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Romuald Dzienis
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-19 15:35:03, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszrad Pupiałło
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-12-18 07:55:20 Informację zaktualizowano 2005-12-02 11:40:28, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupałło
 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Raczki

według ewidencji geodezyjnej – stan na dzień 1 stycznia 2003r.

( w ha)

1.

Grunty Gminy Raczki ogółem:

175

1.1

Gminny zasób nieruchomości

172

1.1.1

Użytki rolne

26

 

w tym:

 
 

grunty orne

19

 

łąki trwałe

1

 

pastwiska trwałe

3

 

grunty rolne zabudowane

3

1.1.2

Lasy

1

1.1.3

Grunty zabudowane i zurbanizowane

137

 

w tym:

 
 

tereny mieszkaniowe zurbanizowane

2

 

tereny niezabudowane

1

 

tereny rekreacyjno -wypoczynkowe

2

 

tereny komunikacyjne (drogi)

132

1.1.4

Nieużytki

4

1.1.5

Grunty w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych

4

1.3

Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste

3

Majątek Gminy Raczki

- według ewidencji księgowej - stan na 30 maja 2003r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie

(w zł)

GRUNTY

3.221.697,00

-

BUDYNKI NIEMIESZKALNE:

   

Budynki transportu i łączności

700.679,25

89.678,45

Budynki biurowe

166.259,61

131.318,32

Budynki oświaty

6.317.855,54

875.757,80

Inne budynki niemieszkalne

811.640,11

633.869,56

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

   

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

5.289.584,60

1.734.714,90

Budowle sportowe i rekreacyjne

51.754,00

15.267,43

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

628.088,86

234.809,33

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

   

Maszyny i urządzenia

43.688,79

21.991,16

Zespoły komputerowe

107.979,52

96.560,27

URZĄDZENIA TECHNICZNE

12.085,92

4.906,30

ŚRODKI TRANSPORTU

   

Samochody specjalne

156.263,21

156.263,21

Samochody osobowe

79.465,34

64.242,47

Autobusy i autokary

281.560,00

56.104,00

Pozostałe

22.445,97

22.445,97

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

58.718,65

37.907,41

RAZEM:

17.949.766,37

4.175.836,58

Wójt, najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedkładając radzie gminy projekt budżetu przedkłada również informację o stanie mienia gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-09 13:10:10 Informację zaktualizowano 2005-12-02 11:39:34, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:59:51, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-06 09:39:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 08:36:44, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
wersja do druku