Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - Leszek Staniszewski

 

Zastępca Przewodniczącego - Antoni Sutuła

 

Członek - Artur Tylman

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:12:00 Informację zaktualizowano 2018-11-20 14:28:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
 

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swojej dzialalności w ciągu roku.

Zasady i tryb działania komisji okresla Statut Gminy Raczki.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-04 14:47:00 Informację zaktualizowano 2006-12-14 09:25:27, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

Przewodniczący - Wiesław Kłoczko

 

 Zastępca Przeowdniczącego - Jan Olszewski

 

Członek - Romuald Kwiatkowski

 

Członek - Jan Król

Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • inwestycji gminnych.
  • dróg gminnych,
  • ochrony środowiska,
  • rolnictwa,

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:21:00 Informację zaktualizowano 2018-11-29 10:45:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
 

KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

 

Przewodniczący - Piotr Naruszewicz

 

Zastępca Przewodniczącego - Witold Bartoszewicz

 

Członek - Janusz Krzykwa 

 

Członek - Katarzyna Olfier - Halicka

 

Członek - Ewa Ostapowicz

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty,
  • kultury,
  • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
  • porządku publicznego,
  • budżetu gminy,
  • turystyki, kultury fizycznej i sportu,

%MCEPASTEBIN%

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:25:00 Informację zaktualizowano 2018-11-29 10:53:36, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RACZKI

 

Przeowdniczący - Jan Król

 

Zastepca Przewodniczącego - Ewa Ostapowicz

 

Członek - Antoni Sutuła

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 14:34:28 Informację zaktualizowano 2018-11-29 10:45:53, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
wersja do druku