Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - GRZEGORZ WISZOWATY 

 

Zastępca Przewodniczącego - LESZEK STANISZEWSKI

 

Członek - Wojciech Żukowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:12:00 Informację zaktualizowano 2015-04-13 14:38:23, wprowadzający: Andrzej Czuper, autor: Krystyna Majewska
 

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swojej dzialalności w ciągu roku.

Zasady i tryb działania komisji okresla Statut Gminy Raczki.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-04 14:47:00 Informację zaktualizowano 2006-12-14 09:25:27, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I TURYSTYKI

 

Przewodniczący – JAROSŁAW SZYŁAK

 

Zastępca Przewodniczącego – ROMUALD KWIATKOWSKI

 

Członek – TOMASZ GAŹDZIŃSKI 

 

Członek – ANTONI SUTUŁA

Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • inwestycji gminnych.
  • dróg gminnych,
  • ochrony środowiska,
  • rolnictwa,
  • turystyki, kultury fizycznej i sportu,

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:21:00 Informację zaktualizowano 2014-12-02 10:30:06, wprowadzający: Andrzej Czuper, autor: Krystyna Majewska
 

KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

 

Przewodniczący – PIOTR SŁOWIKOWSKI

 

Zastępca Przewodniczącego – EWA OSTAPOWICZ

 

Członek – JAN OLSZEWSKI

 
 

Członek – PIOTR NARUSZEWICZ

 

Członek – WITOLD WYSOCKI

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty,
  • kultury,
  • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
  • porządku publicznego,
  • budżetu gminy.
 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:25:00 Informację zaktualizowano 2014-12-02 10:32:25, wprowadzający: Andrzej Czuper, autor: Krystyna Majewska
 

KOMISJE RADY GMINY RACZKI W POPRZEDNIEJ KADENCJI

KOMISJA REWIZYJNA

Janina Mucharska - Przewodniczący

Witold Wysocki - Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Putra - członek

KOMISJA ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I TURYSTYKI

Wiesław Kłoczko - Przewodniczący

Robert Szyłak - Zastępca Przewodniczącego

Stanisław Lik - Członek

Jarosław Szyłak - Członek

 KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

Lech Ludwig - Przewodniczący

Jan Olszewski - Zastępca Przewodniczącego

Kazimierz Iwanowski - Członek 

Naruszewicz Piotr - Członek 

Sylwester Jegliński - Członek 

 
Data wprowadzenia informacji 2006-11-22 13:32:27 Informację zaktualizowano 2010-12-06 15:25:10, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Krystyna Majewska
wersja do druku