Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2018 strona główna 

Rok 2018
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2018r. dot. Budowa obiektu inwentarskiego ( kurnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 131/8 w miejscowości Rudniki , gmina Raczki
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 10:57:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2018r. dot. budowa linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 08:46:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
Komunikat Wójta Gminy Raczki 

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Raczki


W związku z prowadzonymi rozmowami z Polską Spółką Gazownictwa w Białymstoku dotyczącymi możliwości gazyfikacji miejscowości Raczki, Dowspuda oraz Małe Raczki.
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców wymienionych miejscowości, posiadających domy jednorodzinne o wypełnienie ankiety, która ma na celu określenie ilości potencjalnych odbiorców gazu ziemnego.
 Ankieta nie jest wiążąca i nie decyduje o obowiązku podłączenia.
Ankieta jest jedynie podstawą do dalszych negocjacji Gminy Raczki z Polską Spółką Gazownictwa. Decyduje minimum 330 wypełnionych ankiet.

Gospodarstwa domowe wypełniają część A

Wzór ankiety jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Raczki pok. nr 1
Wypełnione ankiety należy składać do 30 marca 2018r w Urzędzie Gminy Raczki pok. nr 2

Osoba do kontaktu Pan Henryk Markowski Tel. 87 568 64 16 pok. nr 2

 Ankieta dotycząca gazu w Raczkach (plik PDF)
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 15:14:59 Informację zaktualizowano 2018-03-06 08:53:00, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Henryk Markowski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. dot. ,, Eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA VI w gminie Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 11:21:13, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 779/2 i 580/7
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 12:05:37, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2018r. dot. budowy linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, oraz złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 12:06:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2018r. dot. budowa linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, oraz złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 14:42:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2018r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda VI gmina Raczki powiat suwalski woj. , podlaskie zlokalizowanego na działce nr 72/2 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 14:44:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2018r. dot. ,eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda VI” gmina Raczki powiat suwalski woj. , podlaskie zlokalizowanego na działce nr 72/2 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 13:31:22, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 czerwca 2018r. dot. realizacja budynku administracyjnego posterunku Policji z garażem, z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi i terenowymi
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 11:39:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2018r. dot. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 150 ( obręb 01) w miejscowości Bakaniuk Gmina Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2018-08-13 07:29:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2018r. dot. Przebudowy drogi gminnej nr 102386B przez wieś Sidory
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 12:31:48, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2018r. dot. Przebudowy drogi gminnej nr 102386B przez wieś Sidory
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 12:32:51, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2018r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr XXVIII/214/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 09:12:47, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. dot. rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 08:23:28, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 października 2018r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr XXVIII/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi DOWSPUDA”
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 10:32:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2018r. dot. rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 08:02:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2018r. dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 08:09:17 Informację zaktualizowano 2018-12-21 08:10:44, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Wojewoda Podlaski

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku