Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2016 strona główna 

Rok 2016
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2016r. dot. rozbudowa, dobudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji, ze zmianą jego sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z dociepleniem
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 13:50:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2016r. dot. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz z infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 15:05:22, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2016r. dot. przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 11:02:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2016r. dot. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – etap E”
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 13:05:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2016r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr IX/54/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 10:50:19, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczk iz dnia 19 stycznia 2016r. dot. rozbudowa, dobudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji, ze zmianą jego sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z dociepleniem
Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 07:54:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 stycznia 2016r. dot. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz z infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 07:55:47, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 stycznia 2106r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic; Ks. Balukiewicza, Ks. Kaczorowskiego, M. Górskiego o łącznej długości 1020 m na ciągi jezdno - piesze i zatok parkingowych na ul Ks. Balukiewicza oraz ciągi piesze pomiędzy w/w ulicami w miejscowości Raczki
Data wprowadzenia informacji 2016-01-25 09:59:15, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2016r. dot. ,, Budowa studni głębinowej na działce nr 528 w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-01-25 11:57:04, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2016r. dot. przebudowy drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:16:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkacho nr 352, 347/4, 347/11 ul. Kolejowa w Raczkach – Etap E”
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 08:49:13, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak WI-I.7820.3.9.2015.ŁM z dnia 2 lutego 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie łącznika drogi krajowej nr 8 o długości ok. 1,5 km łaczącego nowoprojektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-02-08 09:34:05, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Wojewoda Podlaski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 lutego 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – Etap E”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 10:20:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2016r. dot. przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 15:03:03, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2016r. dot. ,, Budowa studni głębinowej na działce nr 528 w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 13:12:27, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności Q=80m3/h i głębokości do 75,0 m;budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 08:25:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2016r. dot. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 09:46:10, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – Etap E”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 09:28:58, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności Q=80m3/h i głębokości do 75,0 m; budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 08:45:00, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 7 marca 2016r. dot. pozwolenia na budowe trzech elektrowni wiatrowych
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 14:04:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Starosta Suwalski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 08:53:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 13:52:00, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 13:52:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności =80m3/h i głębokości do 75,0 m; budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 08:10:03, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 kwietnia 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków„Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 11:59:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
Data wprowadzenia informacji 2016-04-11 11:15:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym”
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 09:37:00, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie WójtaGminy Raczki z dnia 11 maja 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2016-05-11 17:13:58, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2016-05-27 09:52:27, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu (...)"
Data wprowadzenia informacji 2016-05-27 12:48:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Marszałek Województwa Podlaskiego
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2016r. dot. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 12:32:48, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 14:47:24, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 14:48:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2016r. dot. Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:19:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 10:26:29, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2016r. dot. projektu budowlanego oraz budowy zespołu trzech elektrowni wiatrowych
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 11:16:41, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Wojewoda Podlaski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2016r. dot. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 09:43:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu (...)"
Data wprowadzenia informacji 2016-07-18 12:59:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Marszałek Województwa Podlaskiego
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lipca 2016r. dot. możliwości zapoznania się z projektem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 09:44:47, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lipca 2016r. dot. możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 09:46:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 11:30:41 Informację zaktualizowano 2016-07-27 11:31:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2016r. dot. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz na odcinku między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach – etap F”
Data wprowadzenia informacji 2016-08-10 07:38:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 sierpnia 2016r. dot. „Przebudowy dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 12:21:50, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 13:24:49, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2016r. dot. zmiany prawomocnej decyzji Wójta Gminy Raczki na lokalizację inwestycji celu publicznego nr GKO.6733.6.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-24 07:58:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2016r. dot. zmiany decyzji nr GKO.6733.6.2015 z dnia 10.11.2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 14:45:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2016r. dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKIoraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 08:03:01, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2016r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 11:20:01, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku