Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestr Instytucji Kultury strona główna 

Rejestr Instytucji Kultury
 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Raczki prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) przez wyznaczonego pełnomocnika.

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:

numer wpisu do rejestru;
 datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
 pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
 skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
 siedzibę i adres instytucji kultury;
 oznaczenie organizatora instytucji kultury;
 oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
 akt o utworzeniu instytucji kultury;
 akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury udostępnia się przez:
otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki, w którym udostępnia informację publiczną;
wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Raczki lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Raczki: 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 w BS Rutka Tartak O/Raczki. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 189 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój 1.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADOZNY PRZEZ GMINĘ RACZKI

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminny Osrodek Kultury w Raczkach

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Raczki (format doc)

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Raczki (format pdf)

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Raczki (format doc)

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Raczki (format pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 10:58:53, wprowadzający: Mariusz Zalewski
wersja do druku