Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
 

Jednostki pomocnicze Gminy Raczki - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-04 15:14:00 Informację zaktualizowano 2019-01-28 09:48:33, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Na terenie gminy Raczki znajdują sie 34 Sołectwa, w których funkcję Sołtysów wybranych na okres kadencji pełnią:


1. Bakaniuk - Marcin Nideraus


2. Bolesty - Ewa Bokuniewicz


3. Chodźki - Tomasz Dziekoński


4. Franciszkowo - Marek Jurewicz


5. Jankielówka - Tadeusz Kozłowski


6. Jaśki - Jan Olszewski


7. Józefowo - Jan Król


8. Koniecbór - Zygmunt Górski


9. Korytki - Michał Czuper


10. Krukówek - Adam Iwaszko


11. Kurianki Pierwsze - Jan Chodkiewicz


12. Kurianki Drugie - Ewa Więcko


13. Lipowo - Andrzej Naruszewicz


14. Lipówka - Piotr Bielecki


15. Małe Raczki - Wojciech Żukowski


16. Moczydły - Marzanna Skrocka


17. Planta - Grzegorz Laszkowski


18. Podwysokie - Stefan Czarniecki


19. Rabalina - Szymon Czarniecki


20. Raczki - Stanisław Lik


21. Rudniki - Ewa Kozłowska


22. Sidory - Anna Więcko


23. Słoboda - Grzegorz Harasim


24. Stoki - Łukasz Kwiatkowski


25. Sucha Wieś - Marcin Faltyn


26. Szczodruchy - Sławomir Bokuniewicz


27. Szkocja - Henryk Renowicki


28. Wasilówka - Mirosław Lis


29. Wierciochy - Małgorzata Pydych


30. Witówka - Dorota Kotarska


31. Wronowo - Ewelina Justyna Jasionowska - Sieńkowska


32. Wysokie - Marzena Karaś


33. Ziółkowo - Paweł Romanowski


34. Żubrynek - Stanisław Karaś


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 10:05:02 Informację zaktualizowano 2019-01-30 08:08:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Danuta Grabowska
 
 Uchwalenie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2003-04-15 12:09:49 Informację zaktualizowano 2018-12-14 09:53:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski
Statuty Sołectw: 

Bakaniuk

Bolesty

Chodźki

Franciszkowo

Jankielówka

Jaśki

Józefowo

Koniecbór

Korytki

Krukówek

Kurianki Pierwsze

Kurianki Drugie

Lipowo

Lipówka

Małe Raczki

Moczydły

Planta

Podwysokie

Rabalina

Raczki

Rudniki

Sidory

Wasilówka

Wierciochy

Słoboda

Witówka

Stoki

Sucha Wieś

Wronowo

Szczodruchy

Wysokie

Ziółkowo

Szkocja

Żubrynek

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 12:00:21 Informację zaktualizowano 2016-01-27 12:00:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
wersja do druku