Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt
 
 

Andrzej Szymulewski
Wójt Gminy Raczki
Telefon: (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20

e-mail: wojt@raczki.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-06 13:56:00 Informację zaktualizowano 2014-12-02 10:02:49, wprowadzający: Andrzej Czuper
 

KOMPETENCJE

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca wójta, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.

Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do wójta należy między innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez wójta w drodze zarządzenia.

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.

ZARZĄDZENIA WÓJTA

Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Zarządzenia sporządza się i ewidencjonuje według zasad określonych w statucie gminy.
W przypadku niecierpiącym zwłoki wójt może wydać przepisy porządkowe.
Zarządzenie zawierające przepisy porządkowe podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. W przypadku nie zatwierdzenia zarządzenie przez radę gminy lub nieprzedstawienia go do zatwierdzenia – zarządzenie zawierające przepisy porządkowe traci moc.
Przepisy porządkowe przesyła się do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu.

Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej zarządzenia objęte jej zakresem nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności zarządzenia, wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli wójt nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

PROJEKTY UCHWAŁ

Zgodnie z §32 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3706) Wójt posiada inicjatywę uchwałodawczą. Projekt Uchwałty wnosi na ręcę Przewodniczącego Rady Gminy Raczki w formie pisemnej oraz w formie pliku elektronicznego. Projekt Uchwały określa w szczególności:

1) tytuł;

2) podstawę prawną;

3)treść merytoryczną;

4) ewentualne źródło sfinansowania jej postanowień;

5) organ odpowiedzialny za jej wykonanie;

6) termin obowiązywania lub wejścia w życie. 

Z inicjatywą podjęcia uchwały może również wystąpić:

  • Stała i Doraźna Komisja Rady;
  • Klub Radnych;
  • grupa Radnych stanowiąca conajmniej 1/4 ustawowego składu Rady;
  • grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego w liczbie co najmniej 100 osób (lista mieszkańców którzy występują z inicjatywą uchwałodawczą zawiera: imiona i nazwiska mieszkańca, adres zamieszkania, podpis).

Zapisy przytoczone odnoście zawartości Projektu Uchwały oraz trybu jej przedłożenia stosuje sie odpowiednio.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:09:00 Informację zaktualizowano 2019-02-06 11:42:52, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Krystyna Majewska
 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek,
w godzinach od 1000 – do 1530.

Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym,
w godzinach pracy Urzędu – od godz. 730 – do godz.1530

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadrowych (pokój nr 7).

 
Data wprowadzenia informacji 2003-01-31 14:10:00 Informację zaktualizowano 2019-02-06 12:30:11, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Krystyna Majewska
wersja do druku