Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne strona główna 

Planowanie przestrzenne
 
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.  
Data wprowadzenia informacji 2003-06-11 14:47:31, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Uchwała Nr XXII/143/01 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki
Data wprowadzenia informacji 2003-01-27 11:03:00 Informację zaktualizowano 2004-03-22 09:48:15, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej

Załącznik do uchwały - plan

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-10 11:53:00 Informację zaktualizowano 2004-03-22 09:48:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej
 
 Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bolesty (PLAN NIEOBOWIĄZUJĄCY ) Ustalenia planu zmienione Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki
Data wprowadzenia informacji 2003-04-15 12:03:28 Informację zaktualizowano 2013-12-17 09:38:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-12 08:58:02 Informację zaktualizowano 2004-03-22 09:48:42, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej
 
 Uchwała Nr XV/76/04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki (PLAN W CZĘŚCI ZMIENIONY Uchwałą Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-19 14:14:43 Informację zaktualizowano 2013-12-17 09:39:26, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Ryszard Pupiałło

Załacznik do uchwały - mapa sytuacyjno-wysokościowa

 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-22 09:55:07 Informację zaktualizowano 2004-03-23 09:40:46, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej
 
 Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 11:31:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 13:06:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 08:33:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowpsuda
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:27:21, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Zał Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:34:15 Informację zaktualizowano 2015-09-25 11:34:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Zał Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:29:33, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 07:44:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Uchwała Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki ,,Nad Doliną Rospudy’’
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 15:15:51, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
wersja do druku