Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2005/6 strona główna 

Rok 2005/6
Przetarg nieograniczony na "Remont drogi Rudniki -
Chodźki" 
 Ogłoszenie o zamówieniu "Remont drogi Rudniki - Chodźki"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 12:45:07 Informację zaktualizowano 2006-08-30 14:25:29, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Remont drogi Rudniki - Chodźki"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 12:44:48, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 
 Ogłoszenie o wyniku przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach - etap A"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-22 08:17:45, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Henryk Markowski
 
 Informacja o zawarciu umowy na "Ulepszenie drogi Dowspuda - Planta - Szkocja"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-03 11:40:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 
 Informacja o wyniku przetargu na "Przebudowa ulic Wita Stwosza i Ludwika Paca w Raczkach w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i ciągów pieszych"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-01 08:25:41, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 
 Informacja o wyniku przetargu na "Ulepszenie drogi Dowspuda - Szkocja - Planta"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-01 08:20:04, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zwołania XXXIX Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:23:14, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zwołania XXXVIII Sesji rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-06-21 12:39:05, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 13:13:09, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa ulic
Wita Stwosza i Ludwika Paca w Raczkach w zakresie
wykonania kanalizacji deszczowej i ciągów
pieszych” 
 ogloszenie_19_05.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 10:07:40, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Henryk Markowski
Ogłoszenie o otwarciu Gminnego Punktu Obsługi
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
 ogloszenie_GPOIiRZ.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-05-17 10:37:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Postanowienie Przewodniczącego rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-04-21 12:56:01, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
"Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach - etap
A" 
 budowa_kanalizacji_sanitarnej.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-04-21 09:07:08 Informację zaktualizowano 2006-04-21 09:21:11, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Henryk Markowski
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 11:53:11, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na Europejski Dom Spotkań Młodzieży - remont Gminnego Ośrodka Kultury


Wybrana oferta:


Zakład Remontowo - Budowlany


Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski


ul. 1 Maja 42, 16-420 Raczki


Cena ofertowa:


450.495,21 zł - netto, 549.604,16 zł - brutto.

 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-23 11:16:26 Informację zaktualizowano 2006-03-23 11:17:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Henryk Markowski
 
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie
Data wprowadzenia informacji 2006-03-01 11:01:56, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jadwiga Szymulewska
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zwołania XXXIV Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 07:58:22, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami kołowymi o dwóch napędach z pługami szczytowymi dwustronnymi o mocy min. 80KM


Wybrana oferta:


Zakład Usług Ziemnych - Jacek Wysocki, Witówka 7, 16-420 Raczki


Cena ofertowa:


za jedną godzinę pracy - netto 65 zł, brutto 69,55 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-08 09:23:20 Informację zaktualizowano 2006-02-08 09:33:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Antoni Karaś
 

ING.340-1/06 
Raczki, 2006-01-10 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1.
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami kołowymi o dwóch napędach z pługami szczytowymi dwustronnymi o mocy min. 80KM.

Zadanie 2.
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami  gąsienicowymi z pługami czołowymi o mocy min. 75KM.
 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14  
16-420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@onet.pro.pl
7:30 - 15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12,
tel. /087/ 5685987 
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nieodpłatnie  

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Odśnieżanie dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na zadanie 1, zadanie 2 lub na dwa zadania, z podaniem cen na poszczególne zadania  

kod CPV-90211000-6 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Termin wykonania zamówienia: 2006 rok

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium -                   
cena za jedną godzinę pracy sprzętu dla każdego zadania oddzielnie
waga - 100                                                           

10) miejsce i termin składania ofert: 

w siedzibie zamawiającego
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Pokój nr 8
do dnia 24.01.2006 do godz. 12:00  

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Pokój 11
dnia 24.01.2006 o godz. 12.30.                           

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-02-23                                   

 ____________________________________
Wójt Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 12:05:18, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-01-03 09:25:35 Informację zaktualizowano 2006-01-03 09:53:05, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Unieważnienie przetargu na odśnieżanie dróg 

Wójt Gminy Raczki na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić przetarg z dn. 22.11.2005r. na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki.

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-02 15:25:16, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 12:57:03, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Romuald Dzienis
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-12-20 10:05:16, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki, załadunku i transporcie śniegu, lodu.

 

Wybrana oferta:

 

Zakład Usług Ziemnych – Jacek Wysocki, Witówka 7, 16-420 Raczki.

 

Cena ofertowa:

 

  1. Odśnieżanie – 65zł/godz. netto; 79,30zł/godz. brutto.
  2. Załadunek śniegu, lodu – 50zł/godz. netto; 61zł/godz. brutto.
  3. Transport śniegu, lodu – 45zł/godz. netto; 54,90zł/godz. brutto.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-13 09:11:45 Informację zaktualizowano 2005-12-13 09:12:28, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 

ING.0710-5/05

Raczki, 2005-12-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży – remont Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach (działka nr 528).

1)Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Raczki
Plac Kościuszki 14
Kod 16-420
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl
Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do czwartku 7:30 – 15:30; piątek 8:00 – 16:00

2)Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 2, tel. (0-87) 5685201.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 zł

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przeprowadzenie remontu istniejącego budynku (powierzchnia zabudowy – 261 m2, powierzchnia użytkowa – 354 m2, kubatura – 1700 m3) w zakresie zapewniającym obiektowi przywrócenie mu pierwotnego wyglądu, podniesienie estetyki oraz polepszenie warunków użytkowych.

Roboty budowlane: 45.21.23.00-9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6)Termin wykonania zamówienia: 15.12.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie warunków zamawiający uzna złożenie oświadczenia w trybie art. 44 ww. ustawy oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w SIWZ.

8)Informacja na temat wadium: 10 000,00 PLN

9)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%                                     

10)Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego
Gmina Raczki
Plac Kościuszki 14
Kod: 16-420 Raczki
Pokój nr 8

Do dnia 2006-02-10 do godz. 12:00

11)termin związania ofertą

okres 60 dni, tj do dnia 2006-04-11

12)Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-12-06


_______________________________
Gmina Raczki, 6.12.2005 r.

       
  

 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-06 14:02:54, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Henryk Markowski
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-12-02 11:12:12, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 
DSP.5541-37/05

Raczki, 2005-11-22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
a) odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki
b) załadunek śniegu, lodu
c) transport śniegu, lodu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12, tel. 087 5685987
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
a) odśnieżanie dróg w roku 2006 których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki.
b) załadunek śniegu, lodu.
c) transport śniegu, lodu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 90210000-2

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena -100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
Pokój nr 8
do dnia 09-12-2005 do godz. 12:00

11) Otwarcie ofert:
W siedzibie zamawiającego pokój Nr 12; 2005-12-09 o godz. 12:30

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006 – 01- 09


____________________________________
Wójt Gminy Raczki
 
Data wprowadzenia informacji 2005-11-24 14:40:13, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-11-24 08:31:19, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego wraz z udziełem w częściach
wspólnych 
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wprowadzenia informacji 2005-11-08 08:47:54, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Romuald Dzienis
 
 Postanowienie Przewodniczącego rady Gminy Raczki z dnia 12 pażdziernika 2005r. w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-10-19 14:09:07, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi rolniczej Stoki – Kurianki Pierwsze."

Wybrana oferta:

Zakład Transportowo Usługowy
Budowa, utrzymanie i remonty dróg
Edward Janik, 16-300 Augustów, ul. Rosiczkowa 6.

Cena ofertowa: 59757,20zł netto; 72903,78zł brutto.

 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-29 13:41:48 Informację zaktualizowano 2005-09-29 13:42:22, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców -
wybory Prezydenta RP 

INFORMACJA WÓJTA GMINY RACZKI


z dnia 26 września 2005r.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.


Stosownie do art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990r.o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z późń. zm.) powiadamia się wyborców:


SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIAW WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005r.


UDOSTĘPNIONY BĘDZIE DO WGLĄDU


OD DNIA 26 WRZEŚNIA DO DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2005r.


W GODZINACH OD 10,00 DO 15,00


W URZĘDZIE GMINY RACZKI, PLAC KOŚCIUSZKI 14 (POKÓJ NR 4)


 


W okresie udostępniania spisu do wglądu każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.


Wójt Roman Fiedorowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-28 07:45:55 Informację zaktualizowano 2005-09-28 07:51:07, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jadwiga Szymulewska
Informacja Wójta Gminy o udostępnieniu spisu
wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w
dniu 25 września 2005r. 
 Treść informacji o udostępnieniu spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2005-09-12 13:27:52, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jadwiga Szymulewska
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 
 Treśc ogłoszenia o zamówieniu publicznym
Data wprowadzenia informacji 2005-09-12 13:24:36, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-08-25 12:42:28, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2005-06-02 09:10:12, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Informacja o wyniku przetargu
23.05.2005r.

Wójt Gminy Raczki, 16 – 420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Słoneczna, Nowe Osiedle w Raczkach – II Etap”.

Wybrana oferta:
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe sp. z o.o., 19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

Cena wybranej oferty:
139 209,60 zł plus podatek VAT – brutto 169 835,71 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 14:50:09, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach 
 Ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2005-05-11 11:01:52, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jadwiga Szymulewska
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 

DSP.222.1/05

Raczki, 2005-05-06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Budowa ulic Nowe Osiedle, Słoneczna w Raczkach II  Etap

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl
7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12, tel. 087 5685987
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 5zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej odpowiadającej wymogom normy dla kruszyw do wykonania podbudów gr. 10cm. jako warstwa górna na pow. 3382 m2.
Wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej w/g KR-2 grysowo - żwirowej zamkniętej szer. 6m na pow. 3510 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

45233252-0


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15.06.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium  Waga
Cena                  100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
Pokój nr 8

do dnia 2005-05-23 do godz. 11:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-06-22
                                                  
                                                                                                
____________________________________
Wójt Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2005-05-06 14:44:32 Informację zaktualizowano 2005-05-06 14:48:08, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym
Data wprowadzenia informacji 2005-04-29 15:09:38, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
Informacja o wyniku przetargu 
Wójt Gminy Raczki,16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu do przewozu 18-20 osób”
Wybrana oferta:
AUTO PRESTIGE s.c. 15-111 Białystok.
Cena wybranej oferty: 49 000,00 zł plus podatek VAT – brutto 59 780,00 zł.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-04-29 11:35:03, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Henryk Markowski
 
 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2005-04-14 11:38:09, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Henryk Markowski
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2005-04-11 12:54:52, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-03-08 13:42:05, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2005-02-17 06:52:18, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2005-01-18 08:06:33, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku