Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2010 strona główna 

Rok 2010
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lutego 2010 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bakaniuk oraz miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 15:41:07 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:50:11, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Bakaniuk i Franciszkowo zlokalizowanego na działkach 125/2 i 159 w obrębie Bakaniuk oraz nr 19 w obrębie Franciszkowo w gminie Raczki
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 08:02:57 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:50:28, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2010 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego przechodzącej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 210/1, 211, 187, 196, 188, 192, 213, 214, 215, 194, 216, 195, 190, 191 położonych w miejscowości Lipówka, gm. Raczki.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 08:59:47 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:50:46, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowanie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego przechodzącej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 57, 105, 119, 219, 112, 113, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 145/1, 145/2, 145/3, 146/2, 147, 148/2, 104, 150, 151/2, 152/6, 152/7, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162 i 163 położonych w miejscowości Lipówka, gm. Raczki.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:10:58 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:51:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 marca 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 14:39:59 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:51:27, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dowspudzie gm. Raczki zlokalizowanej na działce 44/2 w Dowspudzie, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 16:14:24 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:51:48, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Raczki na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016" wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raczki"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:31:36 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:52:02, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 kwietnia 2010r. dot. budowy linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-20 10:10:45 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:52:45, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 kwietnia 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 10:09:40 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:53:02, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2010r. dot. budowy linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nN, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-04 10:10:11 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:53:15, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe –Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11+480 - 12+930 (1,45km)
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 11:50:23 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:53:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rackzi z dnia 16 lipca 2010r. o wydaniu decyzji o przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe –Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11+480 - 12+930 (1,45km)

 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lipca 2010r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Chodźki gm. Raczki zlokalizowanego na działkach nr 63/1, 66/1, 69/1, 72/1 i 75/1 w obrębie ewidencyjnym Chodźki
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 15:39:19 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:53:56, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lipca 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Witówka – Jankielówka – Ziółkowo
Data wprowadzenia informacji 2010-07-15 13:35:12 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:54:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo w gminie Raczki

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2010r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Obiweszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 08 października 2010r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2010r. dot. przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach

 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 września 2010r. dot. dotacji celowej na zadania publiczne
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 13:29:40 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:54:22, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 września 2010r. dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 125/2 i 159 w miejscowości Bakaniuk, gm. Raczki oraz na działce nr geod. 19 w miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 14:37:28 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:54:40, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2010r. dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 08:56:33 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:54:56, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2010r. dot. wykonania robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Raczkach
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 08:55:09 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:55:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2010r. dot. konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 15:23:00 Informację zaktualizowano 2011-01-13 11:55:25, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2010r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA IV gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 12:46:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku