Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2004 strona główna 

Rok 2004
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-12-27 07:46:57 Informację zaktualizowano 2004-12-27 07:47:21, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Wójt Gminy Raczki
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z  późn.zm.)

Rodzaj zadań publicznych:

1) zadanie  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  polegające na:
a) szkoleniu zawodników drużyn piłkarskich w trzech kategoriach wiekowych (żacy, juniorzy, seniorzy),
b) organizowanie spotkań piłkarskich trzech drużyn w ramach rozgrywek w Podlaskim Związku Piłki Nożnej.

2) zadanie z zakresu ekologii i ochrony środowiska polegające na zorganizowaniu,  z udziałem młodzieży szkolnej,  dwóch akcji sprzątania  brzegów Jeziora Bolesty i Rzeki Rospudy w granicach administracyjnych Gminy Raczki.  

Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania:


1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  - 65.000 zł.,         
2) z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 1.200 zł.

Termin realizacji zadania.


1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  - o okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia        2005r., z uwzględnieniem terminarza rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.,
2) z zakresu ekologii i ochrony środowiska – w okresie od 1 maja 2005r.  do 31 października 2005r.

Zasady przyznawania dotacji:


1) powierzenie do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu nastąpi wraz  z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
a) utrzymanie w należytym stanie Stadionu Sportowego w Raczkach,
b) zatrudnienie kadry szkoleniowej dla w/w grup wiekowych,
c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drużyn piłkarskich,
d) wypłaty delegacji, nagród zawodnikom,
e) obsługę techniczną.
Dotacja udzielana w dziesięciu miesięcznych ratach (od miesiąca stycznia do miesiąca października),

2) powierzenie do realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
a) zakup worków na odpady,
b) zakup jednorazowych rękawiczek,
c) zakup artykułów spożywczych.

Uruchomienie środków na realizacje zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Raczki a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Termin składania ofert.

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją:
1) zadanie z zakresu upowszechniania kultury i sportu  - „Konkurs – Sport”,
2) zadanie z zakresu ekologii i ochrony środowiska - „ Konkurs – Ekologiczna Gmina”,
należy składać w terminie do dnia 16.01.2005r. do godz.10 00 w Urzędzie Gminy Raczki, pok. Nr 8 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891). Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Wójt Gminy Raczki, w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności:
a) zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu, ekologii i ochrony środowiska,
c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania ,
d) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych.

 
Zadania publiczne tego samego rodzaju zostały  zrealizowane roku 2004, we współpracy z podmiotami działającymi:
1)  w zakresie kultury fizycznej i sportu -  całkowity koszt realizacji zadania wyniósł - 58.000 zł, w tym kwota dotacji udzielonej z budżetu Gminy Raczki – 57.000 zł.
2) w zakresie ekologii i ochrony środowiska - koszt realizacji zadania wyniósł 1.000 zł, w tym kwota dotacji udzielonej z budżetu Gminy Raczki  -  1.000zł.

 

Dodatkowe informacje o konkursie - Urząd Gminy Raczki,  pok. Nr 4, tel. (087) 5 685 987.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-12-16 10:12:40 Informację zaktualizowano 2004-12-16 10:13:59, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Postanowienie Przewodniczacego rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-12-02 09:10:16, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2004r. w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-11-10 11:52:26, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki,16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Słoneczna, Nowe Osiedle w Raczkach - I Etap.


 


Wybrana oferta:


Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Jan i Wiesława Stankiewicz,                                   


16-400 Suwałki, ul. Jasna 3.


 


Cena wybranej oferty:


238 056,30 zł plus podatek VAT – brutto 290 428,69 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2004-10-22 14:39:31, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy Raczki z dnia 8 września 2004r. w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-09-21 09:09:45, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na Ulepszenie drogi gminnej Korytki - Jankielówka.

Wybrana oferta:
Zakład Transportowo Usługowy. Budowa, utrzymanie i remonty dróg - Edward Janik,16-300 Augustów, ul. Rosiczkowa 6

Cena wybranej oferty: 41.378,25 zł plus podatek VAT - brutto 50.481,46 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 12:20:36, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego  

DSP. 5541 – 21/04
Raczki, 2004-08-30 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przedmiot zamówienia:  Ulepszenie drogi gminnej Korytki - Jankielówka.
 
1. Nazwa  i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Raczki, Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14,  16-420 Raczki www.raczki.pl  ug_raczki@pro.onet.
 
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony. 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki14, pok. Nr 4,  tel/fax.(087) 5685925.  Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 5zł.
  
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Ulepszenie drogi gminnej Korytki -  Jankielówka na długości 1475 mb, polegające na wykonaniu drogi o nawierzchni żwirowej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Termin wykonania zamówienia:
25.10.2004 r.
  
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
 
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena  - 100%.
                                      
10. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój Nr 8.

11. Termin składania ofert: 
Do dnia 15.09.2004 r. - do godz.10,00.
 
12. Otwarcie ofert:
Dnia 15.09.2004 r., godz. 11,00, pokój Nr 4.
 
13. Termin związania ofertą:
Okres 30 dni,
tj.do dnia: 2004-10-16.                                                       

Wójt Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-31 14:26:02 Informację zaktualizowano 2004-08-31 14:28:49, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany terminu XVIII Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-19 10:35:03, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-08-16 13:28:46, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi rolniczej Wronowo – Słoboda.
Wybrana oferta:
Transport Ciężarowy – Barbara Olsztyn,  16 – 400 Suwałki, ul. Lityńskiego 10A/40
Cena wybranej oferty: 42 979zł  plus podatek VAT - brutto 52 434,40zł

 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-14 14:15:42, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 
 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Data wprowadzenia informacji 2004-06-24 10:55:53, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Antoni Karaś
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-06-16 08:11:55, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Informacja o wyniku przetargu 

Budowa wodociągu we wsi Ludwinowo, Szczodruchy,


Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy


Gmina Raczki, Powiat Suwałki, Województwo Podlaskie, Polska


Numer ogłoszenia: OR.10/700/01766/04


Data publikacji ogłoszenia: 22.01.2004 r.


Numery oraz tytuły poszczególnych partii robót:


1. Wodociąg


2. Stacja wodociągowa


Wartość umowy: 1.285.753.29 PLN


Data przyznania umowy: 8 czerwca 2004 r.


Liczba nadesłanych ofert:  4


Nazwa oraz adres wybranego uczestnika przetargu:


Zakład Instalacji Sanitarnych Produkcja Prefabrykatów Budowlanych Elżbieta Palewicz, ul. Emilii Plater 11A/1,  16-400 Suwałki


 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-06-09 13:31:31 Informację zaktualizowano 2004-06-09 13:34:24, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupiałło
 
 Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2004-06-03 07:58:24 Informację zaktualizowano 2004-06-03 10:56:43, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 28 maja 2004r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-28 10:05:50, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jadwiga Szymulewska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2004r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Raczki oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 11:14:12 Informację zaktualizowano 2004-05-13 08:33:20, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-04-13 12:15:39 Informację zaktualizowano 2004-04-13 12:16:24, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Otwarcie ofert 

W dniu 1 kwietnia 2004 o godz. 11,00 dokonano otwarcia ofert złożonych  w przetargu
na zadanie:

Budowa wodociągu we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z modernizacją stacji wodociągowej we wsi Wierciochy, finansowane z udziałem środków pomocowych Programu SAPARD.

Złożone oferty

 1. Zakład Instalacji Sanitarnych, Produkcja Prefabrykatów Budowlanych
  Elżbieta Palewicz, ul. Emilii Plater 11A/1, 16-400 Suwałki.
  Cena oferty – 1.285.753,29 zł
 2. LUT – WOD, Projektowanie i Wykonawstwo wodociągów i Kanalizacji
  Stanisław Lutkiewicz, ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki
  Cena oferty – 1.449.198,99 zł
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MELIOREX Sp. z o.o
  Antoni Paciorko, ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki.
  Cena oferty – 1.295.841,85 zł
 4. Zakład Instalacyjny Wod – Kan i C.O, Zenon Szyłak, ul. Piękna 22/13,
  19-300 Ełk.
  Cena oferty – 1.185.236,69 zł

Komisja przetargowa zawiesiła czynności związane z oceną ofert do czasu otrzymania promesy na środki finansowe z AR i MR.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-04-02 13:24:46 Informację zaktualizowano 2004-04-02 13:25:59, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupiałło
 

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY RACZKI
z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

Stosownie do art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U Nr 25, poz. 219) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc wyznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
- słup ogłoszeniowy przy Placu Kościuszki (park przy Urzędzie Gminy Raczki),
- słupy ogłoszeniowe przy ul. Kościelnej ( przy parkingu obok Kościoła, na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej),
- tablica ogłoszeniowa w parku przy Placu Kościuszki ( przy przystanku PKS).

Wójt
 Roman Fiedorowicz


 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 09:42:53, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
 

Wójt Gminy Raczki
zamierza zatrudnić osobę, spełniającą poniższe warunki,  na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe specjalistyczne.

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty:

- list motywacyjny,
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
- koncepcję rozwoju kultury na terenie gminy.

Dokumenty  należy składać do Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 8,
w terminie do dnia 2 kwietnia 2004 roku.

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 09:40:17 Informację zaktualizowano 2004-03-29 09:43:28, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Janina Kareło
Otwarcie ofert 

W dniu dzisiejszym odbyło sie otwarcie ofert w przetargu przeprowadzanym w trybie uproszczonym ( z klauzulą zawieszającą) na realizację zadania - Budowa ulic Słoneczna, Nowe Osiedle w Raczkach, przewidzianego do realizacji z udziałem środków programu SAPARD.
Wpłynęły 3 oferty:
Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.- Suwałki - cena brutto: 520.425,41 zł,
Oferta Nr 2 - Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.- Augustów - cena brutto: 527.159,75 zł,
Oferta Nr 3 - Oleckie Przedsiebiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. - Olecko - cena brutto: 490.221,36 zł.

Dalsza procedura przetargowa została zawieszona do czasu otrzymania promesy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-11 15:18:53 Informację zaktualizowano 2004-03-11 15:21:15, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupiałło
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-04 13:29:37, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Kiersztyn
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, powiat suwalskie, woj. podlaskie, tel. (087) 568-59-25, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Jaśki o numerze geodezyjnym 475 i powierzchni 2.054 m2 leżąca na terenie skupionej zabudowy wsi.
Cena wywoławcza: 10.000zł
Wadium: 1000 zł
Postąpienie: 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2004r o godzinie 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium.Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14 w terminie do dnia 4 marca 2003r do godziny 930.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
Uprawniony do kontaktów: Ryszard Pupiałło, pokój nr 2, tel. (0-87) 568-52-01.


Wójt
Roman Fiedorowicz

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-24 15:08:46, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupiałło
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym
na wykonanie robót 

Tytuł projektu: Budowa wodociągu we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy.

Numer ogłoszenia:OR10/700/01766


Gmina Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki ogłasza przetarg na wykonanie robót: budowa wodociągu z rur PVC-110 o długości 10.956 mb, PVC-90 o długości 263 mb oraz przyłącza wodociągowe w ilości 33 szt. o łącznej długości 2.817 mb. Rozbudowa stacji wodociągowej polega na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, technologicznych ze sterowaniem, elektromontażowych i instalacji zbiornika wyrównawczego pionowego konstrukcji stalowej o pojemności 100m3. Przewody technologiczne zaprojektowano ze stali nierdzewnej.
Lokalizacja: wieś Ludwinowo, Wierciochy, Szczodruchy, Bolesty  Gmina Raczki, Powiat Suwałki, Województwo Podlaskie, Polska, współfinansowanie w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD.

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony ( tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w AR i MR lub też nie dojdzie do wydania promesy ), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, za odpłatnością 50,00 PLN, która nie zawiera kosztów przesyłki. E-mail: ug_raczki@pro.onet.pl, Tel. (0-87) 568-59-25.

Termin na składanie ofert upływa 31 marca 2004 o godzinie 15,00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 kwietnia 2004r o godz. 11,00 w sali narad Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki.

Wójt Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-03 10:42:59, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-02-03 10:33:44 Informację zaktualizowano 2004-02-03 11:02:15, wprowadzający: Krystyna Majewska

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku